PROIECT DE LEGE

PRIVIND PERSOANELE PERSECUTATE DIN MOTIVE POLITICE CA URMARE A PARTICIPARII LA REVOLTA ANTICOMUNISTADE LA BRASOV DIN 15 NOIEMBRIE 1987

ART. 1

(1) Constituie vechime în munca si se ia în considerare la stabilirea pensiei si a celorlalte drepturi ce se acorda, în functie de vechimea în munca, timpul cât o persoana:

a) a executat o pedeapsa privativa de libertate în baza unei hotarâri judecatoresti ramase definitiva sau a fost lipsita de libertate în baza unui mandat de arestare preventiva pentru infractiuni politice;

b) a fost privata de libertate în locuri de detinere în baza unor masuri administrative sau pentru cercetari de catre organele de represiune;

c) a avut stabilit domiciliu obligatoriu;

d) a fost stramutata într-o alta localitate.

(2) Fiecare an de privare de libertate prevazute la alin. (1) se considera ca vechime în munca trei ani.

(3) Perioadele prevazute la alin. (1) lit. c) si d) constituie vechime în munca, daca persoanele în cauza fac dovada ca nu au putut sa se încadreze în munca în functii pentru care aveau pregatirea profesionala.

(4) Se considera vechime în munca si perioada în care o persoana aflata într-una dintre situatiile prevazute la alin. (1) nu s-a putut încadra ca urmare a unei invaliditati de gradul I sau II survenite în timpul în care s-a aflat în acea situatie sau, ulterior, daca dovedeste ca aceasta s-a produs din cauza ori în legatura cu persecutia la care a fost supusa.

ART. 2

(1) De prevederile art. 1 beneficiaza si persoanele care au decizii de pensionare.

(2) În cazul celor decedati, urmasii acestora au dreptul la pensie de urmas în conditiile legii, cu luarea în calcul a vechimilor stabilite potrivit prezentei legi.

ART. 3

(1) Persoanele care s-au aflat în situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) au dreptul, începând cu anul 2002, la o indemnizatie lunara de 3.000.000 lei neimpozabila pentru fiecare an de detentie, stramutare în alte localitati sau domiciliu obligatoriu indiferent daca sunt sau nu sunt pensionate.

(2) În functie de evolutia preturilor si a tarifelor, indemnizatiile prevazute la alin. (1) se actualizeaza prin hotarâre a Guvernului, o data cu indexarile aplicate pensiilor si celorlalte drepturi de asigurari sociale de stat.

ART. 4

(1) Sotul (sotia) celui decedat, din categoria celor disparuti sau exterminati în timpul detentiei, stramutati sau deportati are dreptul la o indemnizatie lunara de 3.000.000 lei neimpozabila.

(2) De aceleasi drepturi beneficiaza sotul (sotia) celui decedat dupa iesirea din închisoare, dupa întoarcerea din stramutare, din deportare sau încetarea domiciliului obligatoriu.

(3) Aceasta indemnizatie se indexeaza prin hotarâre a Guvernului si se poate cumula cu orice pensie.

ART. 5

Indemnizatiile lunare acordate în baza prezentei legi nu afecteaza plafoanele de venituri în functie de care se stabilesc chiriile pentru locuintele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi si studenti si ajutoarele sociale.

ART. 6

(1) Persoanele aflate în una dintre situatiile prevazute la art. 1 sunt scutite de plata impozitelor si a taxelor locale cât si a impozitului pe salariu.

(2) De asemenea, persoanele aflate în una dintre situatiile prevazute la art. 1 vor beneficia de urmatoarele drepturi:

•  asistenta medicala si medicamente, în mod gratuit si prioritar indiferent de veniturile obtinute , fara plata contributiei atât în tratament ambulatoriu, cât si pe timpul spitalizarilor în spitalele si policlinicile Ministerului Sanatatii, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Ministerului Lucrarilor Publice,Transportului si Locuintei;

•  acces gratuit la sanatorii si baze de tratament apartinând Ministerului Sanatatii, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Ministerului Lucrarilor Publice,Transportului si Locuintei;

•  un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o statiune balneoclimaterica;

•  scutire de plata taxelor de abonament pentru radio si televizor;

•  prioritate la instalarea unui post telefonic, precum si scutire de plata taxei de abonament;

•  acces gratuit la cresele si gradinitele subventionate de stat;

•  burse pentru elevi si studenti în institutiile de învatamânt de stat, în conditiile legii, indiferent de venituri;

•  transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun în orice localitate apartinând unitatilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);

•  douazecisipatru calatorii gratuite, anual, pe calea ferata româna, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane, cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, dupa caz, la alegere, folosirea acestora fiind posibila si de catre însotitori, membri de familie, în cadrul numarului de calatori stabilit pentru titular;

•  dou a calatori internationale gratuite anuale cu avionul,trenul sau vaporul ;

•  prioritate la repartizarea, închirierea si cumpararea de locuinte din fondul locativ de stat;

•  acordarea de credite bancare sau de facilitati la credite prin unitatile C.E.C., pentru cumpararea, construirea sau repararea de locuinte proprietate personala în conditiile cele mai favorabile;

•  obtinerea de credite bancare de maximum 50000 de Euro pentru investitii cu caracter productiv la IMM,cu subventionarea de catre stat a dobânzilor la aceste credite în proportie de 50%;

•  prioritate la angajare în societatile comerciale cu capital majoritar de stat ori închirierea de catre acestia, din fondul de stat, a unor mici spatii disponibile pentru activitati de productie sau prestari de servicii; acordarea unui mic spatiu, cu chirie, pentru activitati comerciale, de productie sau prestari de servicii, fara licitatie;

•  acordarea unei suprafete de teren ;un hectar în conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata;

•  acordarea unei case si terenul aferent în cazul mutari în localitati rurale;

•  asistenta juridica gratuita, acordata prin barourile de avocati în cauze ce tin de obiectul prezentei legi;

•  pensionarea, cu reducerea vârstei prevazute de lege cu 5ani;

•  posibilitatea cumularii pensiei cu orice alte venituri;

•  acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

(3) Contractul individual de munca al persoanelor aflate în una din situatile prevazute în art.1, încadrati în unitati cu capital integral de stat, nu poate fi desfacut decât pentru motive imputabile lor.

(4) De drepturile prevazute la alin. (2)si(3) beneficiaza si persoanele prevazute la art. 4.

ART. 7

(1)Guvernul va aloca anual din buget o sum a de 500.000.000 lei pentru manifestarile si comemorarile prilejuite luptei anticomuniste din România.

(2)Suma prevazura la aliniatul 1 se va indexa annual în functie de rata inflatiei.

ART.8

Guvernul României va aduce la îndeplinire prevederile prezentei legi, asigurând resursele materiale si financiare necesare, inclusiv suplimentarea fondurilor valutare puse la dispozitia Ministerului Sanatatii si Familiei, în vederea trimiterii la tratament în strainatate, ori de câte ori aceasta se impune.

ART.9

Prefecturile, primariile, consilile judetene sau locale vor acorda sprijinul necesar persoanelor care fac obiectul prezentei legi, pentru obtinerea de locuinte, locuri de munca, precum si pentru solutionarea altor probleme de ordin social si profesional cu care se confrunta.

ART.10

(1) Dovedirea situatiilor prevazute la art. 1 se face, de catre persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil, prin orice mijloc de proba prevazut de lege.

(2) Prevederile art. 1-6 se aplica, dupa caz, de catre conducerile unitatilor la care sunt încadrati cei în cauza, de catre directiile generale de munca si protectie sociala, de catre consiliile locale sau de institutile implicate pe baza deciziei emise de catre directia generala de munca si solidaritate sociala.

(3) Cererile pentru stabilirea drepturilor titularilor, prevazute de prezentul decret-lege, se pot depune la directiile generale de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(4) Organele prevazute la alin. (3) sunt obligate sa se pronunte asupra cererilor în termen de 30 de zile, printr-o decizie motivata.

(5) Împotriva deciziei persoana interesata poate face contestatie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

ART. 11

Persoanele care fac dovada, prin hotarâre judecatoreasca de constatare, ca nu au putut sa-si exercite profesia sau, dupa caz, ocupatia pe perioada în care au fost persecutate sau urmarite din motive politice beneficiaza de vechime în munca pe perioada în care s-au aflat în atare situatie.

ART. 12

(1) Beneficiaza de prevederile prezentului decret-lege si cetatenii români cu domiciliul în strainatate.

(2) Stabilirea si plata acestor drepturi se fac de catre directiile generale de munca si protectie sociala, cu consultarea, dupa caz, a Asociatiei ,,15 Noiembrie 1987 Brasov”

(3) Directiile generale de munca si solidaritate sociala sunt obligate sa se pronunte asupra cererii de dobândire a drepturilor prevazute de prezenta lege, în termen de 30 de zile, printr-o decizie motivata.

(4) Împotriva deciziei persoana interesata poate face contestatie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

(5) Drepturile persoanelor prevazute la alin. (1) se platesc titularului sau mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala pentru încasarea drepturilor respective sau, la cererea titularului, se depun în contul personal deschis la C.E.C. sau la o alta institutie bancara cu care Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale a încheiat în acest sens conventie.

ART. 13

Prevederile prezentei legi nu se aplica persoanelor condamnate pentru infractiuni contra umanitatii sau celor în cazul carora s-a dovedit ca au desfasurat o activitate fascista în cadrul unei organizatii sau miscari de acest fel.

ART. 14

(1) Directiile generale de munca si solidaritate sociala, atunci când sunt sesizate sau din proprie initiativa, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentei legi.

(2) În cazul în care se constata încalcari ale prevederilor legale, se va emite decizie de revizuire.

(3) Împotriva deciziei de revizuire emise în conditiile alin. (1) si (2) persoana interesata poate introduce contestatie, în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

ART. 15

Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala a celor vinovati.

ART. 16

Drepturile prevazute în cuprinsul prezentei legi se acorda de la data de 1 a lunii urmatoare depunerii cererii.

 

……………………………………………………………………….